For å svare på behovet for mer fornybar kraft, går Lyse nå videre med planer om å investere opptil fem milliarder kroner i opprusting og utvidelse av kraftverkene i Røldal-Suldal.

- annonse -

Kraftverkene i RSK ble bygget av Hydro på midten av 1960-tallet med formål å forsyne Karmøy fabrikker som ble bygget samtidig. Alle de opprinnelige fem kraftverkene ble satt i drift i løpet av 1967. I 2021 slo Hydro og Lyse sammen sine vannkraftverk på Sørvestlandet til selskapet Lyse Kraft DA. Nå ønsker Lyse Kraft DA å gå videre med planer om å ruste opp kraftverkene for å kunne produsere mer fornybar energi.

– Vi ønsker å bidra til elektrifiseringen og den grønne omstillingen av Norge. Samfunnet etterspør stadig mer fornybar energi. Med den planlagte veksten i forbruk, vil Norge kunne gå fra et kraftoverskudd til et kraftunderskudd. Økt produksjon av fornybar kraft er nødvendig for å forhindre dette, og vil også kunne bidra til å dempe høye priser i fremtiden. Derfor er denne mulige opprustningen svært viktig for oss, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

60 år gamle anlegg

NVE vedtok 17. mars 2022 formelt å åpne revisjon av konsesjonsvilkårene for Røldal-Suldal-vassdragene. Som en del av denne prosessen skal potensialet for såkalt opprustning og utvidelse (OU) vurderes. Ullensvang og Suldal kommuner har også bedt om at potensialet for OU utredes nærmere.

Med dette som utgangspunkt er det i Lyse Kraft gjennomført en studie for opprustning og utvidelse innenfor dagens nedbørfelter og reguleringsmagasiner.

Kraftverkene er om lag 60 år gamle og infrastrukturen er lite tilpasset dagens kraftmarked. Blant annet har de forholdsvis lav installert effekt. Dette medfører at kraftverkene har begrenset fleksibilitet til å produsere kraft når etterspørselen er størst. I tillegg har noen nedbørsfelter liten magasinkapasitet, slik at mye vann ikke utnyttes i perioder med snøsmelting og mye nedbør.

Tre nye kraftverk

Lyse ønsker nå å bygge nye vannveier samt tre nye kraftverk. Dette vil til sammen kunne øke kraftproduksjonen med 200-250 GWh/år og gi 600 MW ny installert effekt. Dette tilsvarer strømforbruket til 10 000 – 12 500 husstander, og en nær dobling av den installerte effekten. Kostnadsestimatet er foreløpig 4-5 milliarder kroner.

– Opprustning og utvidelse i RSK vil kunne bidra med økt kraftproduksjon på en måte som burde være i liten konflikt med natur- og miljøhensyn. Samtidig vil det sørge for at vi får brukt områdets vannressurser på en mest mulig effektiv måte til glede for samfunnet, vertskommuner og våre eierkommuner. De nye skattereglene med innføringen av kontantstrømskatt fra 2021 gjør at det har blitt langt mer attraktivt å investere i vannkraft. Dette prosjektet er et bevis på det, sier Eimund Nygaard.

Veien videre

Lyse vil nå bruke tid på å gå grundig gjennom de ulike prosjektene både teknisk og økonomisk. Målet er å kunne sende søknad om konsesjon første halvår 2023, i forbindelse med revisjonen av konsesjonsvilkårene for Røldal-Suldal-anleggene. De eventuelle investeringene vil skje etappevis over en periode på 10-15 år.

Forrige artikkelNysnø investerer i nytt HitecVision fornybarfond
Neste artikkelLyse med halvårsresultat på 1,5 milliarder